โครงการประหยัดพลังงาน
 

 

โครงการ

เพื่อยกระดับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิ��าพ

เพื่อปรับปรุงระบบการจ่ายพลังงานของบริษัทอาทิ เช่น ระบบการจ่ายลม ระบบไฟฟ้า

ให้มีประสิทธิ��าพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

วิธีการดำเนินงาน

จัดตั้งทีมงานงานอนุรักษ์พลังงานเพื่อลงพื้นที่หาจุดที่สูญเสียพลังงานโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์

อบรมกระตุ้นจิตสำนึกในการลดใช้พลังงานให้แก่หัวหน้าแผนกและทีมงานอนุรักษ์พลังงาน

จัดทำแผนปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานพร้อมกำหนดมาตรการลดใช้พลังงาน

 

เราขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยลด��าวะโลกร้อน

และช่วยลดการนำเข้าพลังงานของประเทศ